Kế hoạch năm học 2017-2018

Thứ sáu - 13/10/2017 09:06

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG MN TRƯỜNG SƠN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           
         Số:    23/KH- MN                   Trường Sơn, ngày 07  tháng 9  năm 2017

                                                                

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
 
Căn cứ Công văn số 1213/SGDĐT-GDMN ngày 21/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ kế hoạch số 231/KH-PGD-MN ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017 -2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Năm học 2017 – 2018, trường Mầm Non Trường Sơn đề ra phương hướng nhiệm vụ của như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG          
Tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Gáo dục mầm non năm học 2017-2018. GDMN tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở GDMN. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Đảm bảo các điều kiện đáp ứng việc huy động trẻ đến trường. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Cũng cố vững chắc, nâng cao chất lượng PCGDMN TENT.
Tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư XD loại hình CSGDMN ngoài công lập, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các CSGDMN ngoài công lập. XD CSVC, phòng học…, Xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thực hiện đúng lộ trình về XD trường MN đạt CQG theo kế hoạch của từng địa phương.
Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới trong chăm sóc giáo dục trẻ.
II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Tăng cường nề nếp, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong NDCSGD trẻ.
Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong nhà trường. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích GVMN, CBQL giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.
2. Phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ
* Quy mô nhóm lớp: 10 nhóm lớp. Trong đó 2 nhóm trẻ 24-36 tháng, 2 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi.
* Huy động trẻ:
- Nhà trẻ: Số trẻ điều tra:   142 cháu. Phấn đấu huy động trẻ vào nhà trẻ từ 55-58 cháu đạt tỷ lệ 37%-40%
- Mẫu giáo: Số trẻ điều tra: 261 cháu. Phấn đấu huy động trẻ vào mẫu giáo 100%
Tiếp tục hoàn thành vững chắc các chỉ tiêu của Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. Nghị quyết 03-NQ -HU của BCH đảng bộ huyện khóa XVII về Phát triển Giáo dục Đào tạo.
Tập trung huy động trẻ đến trường, lớp: 100% đối với trẻ MG và 38% trở lên đối với trẻ NT. Duy trì trẻ đến trường lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trên 90% trở lên, trong đó trẻ 5 tuổi 98%. Đẩy mạnh phát triển GDMN theo hướng xã hội hóa, tích cực tham mưu về công tác di dời trường về địa điểm mới theo kế hoạch của địa phương.
3. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC.
Tiếp tục tập tập trung tham mưu mua thêm đồ dùng đồ chơi, tranh thiết bị cho các lớp.. Đảm bảo vững chắc đạt chuẩn PCGDMN TENT. Tiếp tục cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMN TENT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
4.1 Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Tiếp tục thực hiện Văn bản số 2297/ UBND-VX1 ngày 18/4/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 630/SGDĐT-GDMN ngày 10/5/2017 về đảm bảo an toàn cho trẻ trong CSGDMN của Sở GDĐT.
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường. XD MTGD an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ. Tạo tình huống hấp dẫn để thu hút trẻ đến với các hoạt động giáo dục và trong sinh hoạt hàng ngày, không áp đặt và tạo ức chế cho trẻ về tâm lý ở trường nhóm, lớp, mọi lục, mọi nơi.
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong CSGDMN.
Phối hợp với công đoàn thành lập các câu lạc bộ "Tình thương", "Người mẹ thứ hai trong trường học"...
Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, TBĐDĐC, kiểm tra việc sắp xếp MTGD trong nhóm, lớp và ngoài trời, kịp thời phát hiện. Khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục.
4.2 Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ    
Huy động mọi nguồn lực duy trì, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. XD chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/TT/BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng GDĐT quy định về  việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.
Hợp đồng chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ trong nhà trường để phát hiện sai sót bổ sung kịp thời.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú, đảm bảo VSATTP, mức ăn tối thiểu 14 000 đồng/trẻ/ngày số bữa ăn chính và ăn phụ đảm bảo theo quy định của độ tuổi NT và tuổi MG. Chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Tăng cường việc cho trẻ được uống sữa trong các bữa ăn hàng ngày.
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với trạm y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ. Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng).
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để phục hồi SDD cho trẻ. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi đều dưới 5% vào cuối năm học 2017-2018 và giảm tối đa so với đầu năm học, đồng thời có giải pháp khống chế để không có trẻ thừa cân béo phì.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (vệ sinh nhóm, lớp, ĐDĐC, giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải).
4.3 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
Tiếp tục quán triệt đến toàn thể CBQL,GVMN nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 28/2016TT-BGDĐT, dự các lớp tập huấn do phòng GDĐT tiến hành tổ chức, hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt Chương trình sau chỉnh sửa.
Bổ sung CSVC, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đảm bảo thực hiện chương trình GDMN lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chuyên môn, xây dựng kế hoạch CSGD trẻ nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng,  lồng ghép lĩnh vực văn hóa địa phương phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN; đổi mới phương pháp tổ chức các HĐGD, chú trọng đổi mới tổ chức MTGD tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo, phù hợp nhu cầu của trẻ.
Tiếp tục chỉ đạo GV lựa chọn các tác phẩm chuyện,  thơ, trò chơi, câu đố để sử dụng trong các hoạt động giáo dục hàng ngày phù hợp, theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1096/SGDĐT- GDMN ngày 22/7/2016 về việc Sử dụng  “Tuyển tập thơ, truyện, câu đố, trò chơi dành cho trẻ mầm non”.
     Tiếp tục tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu, ĐDĐC, XD MTGD  mang tính chất mở, kích thích trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 851/KH-SGDĐT ngày 20/6/2017 của Sở GDĐT về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng tiết dạy “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” để chia sẻ rút kinh nghiệm trong thực hiện chuyên đề.
Tiếp tục bổ sung khu vui chơi phát triển vận động để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ; tiếp tục bồi dưỡng GV nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; lồng ghép, tích hợp với các hoạt động khác trong Chương trình GDMN, thực hiện tốt chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.
Tăng cường phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.
Triển khai cho trẻ làm quen với ngoại ngữ ở các lớp 5 tuổi, đảm bảo nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với trẻ mầm non và đảm bảo chất lượng.
Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện đảm bảo quyền trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ khuyết tật, phối hợp với các ban ngành ở địa phương thực hiện cấp Giấy xác nhận khuyết tật của trẻ. Thực hiện XD kế hoạch giáo dục cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật tham gia vào các hoạt động chung của lớp, đảm bảo thực hiện giáo dục hòa nhập có chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập với cộng đồng.
Thực hiện theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế ở địa phương. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn giáo dục trẻ em năm tuổi theo quy định tại thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trìnhGDMN, nâng cao chất lượng CSGD, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.
4.4  Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non:
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ, đặc biệt bồi dưỡng cách tự cập nhật kiến thức qua mạng, khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet (E-Learning), nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các HĐGD.
4.5  Kiểm định chất lượng và xây dựng trường MN đạt CQG
Tiếp tục duy trì hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường, chú trọng công tác lưu trữ hồ sơ.
Thực hiện tốt công tác tham mưu và xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị, tu sửa CSVC để gữi vững danh hiệu trường MNĐCQG
5. Thực hiện công tác quy hoạch, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”.
  Rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, ĐDĐC, phần mềm hỗ trợ cho GV, CBQL trong công tác lập kế hoạch và XD hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp. Đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDĐC. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường CSVC, TBĐDĐC hiện có.
6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
- Tổng số: 30 CBGV và nhân viên.
- Trình độ: + Đại học:     21 cô.
                  +Cao đẳng:   6 cô.
                  + Trung cáp: 3 cô.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, GV và nhân viên theo quy định; xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp GV, đảm bảo tạo điều kiện cho giáo viên thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVMN theo quy định
Hợp đồng giáo viên theo mùa vụ để 2 cô/lớp đảm bảo an toàn cho trẻ.
Tiếp tục chỉ đạo BDTX cho đội ngũ CBQL, GVMN, nhằm đảm bảo quy định về công tác BDTX của Bộ GDĐT:
Tiếp tục hướng dẫn cho GV về thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa; bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng modun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động CSGD và thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non LTLTT” có chất lượng; tham gia học lớp tập huấn Elearning 10 mo đun nâng cao; tiếp tục chỉ đạo CBQL,GVMN cập nhật 06 HĐGD được tổ chức theo quan điểm “LTLTT”, Sở đã đăng tải 06 HĐGD tại địa chỉ: https://m.facebook.com/gdmnht để tham khảo thực hiện nhiệm vụ GDMN.
Tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ em. Đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, trong đó chú trọng tới việc phát triển Chương trình phù hợp với thực tế, XD trường MN LTLTT. Nâng cao năng lực CBQL, GVMN ứng dụng CNTT trong quản lý và NDCSGD.
Tiếp tục Bồi dưỡng CBQ, GV để nâng cao năng lực quản lý trong nhà trường, tham mưu để CBQL, GV đủ điều kiện được bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý giáo dục theo quy định. Tiếp tục việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho NV nuôi dưỡng và NV y tế.
 Tích cực tham mưu cơ chế của địa phương để bố trí GVMN trong bối cảnh tăng trẻ;
Trên cơ sở các lĩnh vực, tiêu chuẩn về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, GVMN theo quy định của Bộ GDĐT các CSGDMN tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, yêu cầu phù hợp điều kiện thực tế của trường, nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng CBQL, GVMN sát đúng thực chất.
Thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn và theo nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 29/6/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng, các văn bản có nội dung liên quan đến GDMN.
Nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp trong quản lý GDMN. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý. Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng NDCSGD trong nhà trường.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính,quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường theo Công văn số 1437/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2015 về quản lí ĐDĐC, thiết bị dạy học, TLTK và việc huy động các khoản thu trong các CSGDMN năm học 2015-2016 và Công văn số 1469/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2015 về thu các khoản trong trường học của Sở GDĐT.
Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và CSGD.
Làm tốt công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường MN, không phát sinh thêm hồ sơ, sổ sách, tránh hình thức gây áp lực cho CBQL và GVMN.
Tổ chức các hội thi, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả.
Tiếp tục tăng cường đổi mới đánh giá chất lượng NDCSGD trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV, đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CSGD. Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN. Không khảo sát trẻ MG 5 tuổi để chuyển tiếp lên lớp 1.
8. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế
Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN; thực hiện việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách đảm bảo theo quy định; Tăng cường hoạt động tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm về GDMN tại các trường MN trong huyện và ngoại huyện
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Phối hợp với các các cấp các ngành nhất là văn hóa xã để tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN. Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, các nội dung liên quan đến GDMN; biểu dương những giáo viên điển hình, xuất sắc. XDKH và lộ trình thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.
Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập. Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ và cộng đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển. Tăng cường phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách về giáo dục khuyết tật cho trẻ và cho GV.
III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- Phấn đấu trường đạt Tập thể lao động xuất sắc
- Huy Động trẻ:
+ Nhà trẻ: Số trẻ điều tra:   142 cháu. Phấn đấu huy động trẻ vào nhà trẻ từ 55-58 cháu đạt tỷ lệ 37%-40%
+ Mẫu giáo: Số trẻ điều tra: 261 cháu. Phấn đấu huy động trẻ vào mẫu giáo 100%; duy trì tỷ lệ trẻ học bán trú 100%,
- 100% số trẻ được đảm bảo  an toàn về tâm lý và thể chất; cuối năm học được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; giảm tỷ lệ trẻ SDD dưới 5%;
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 80% trở lên trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ;
- Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới
- 100% lớp MG 5 tuổi được bổ sung đủ TBĐDĐC; sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi hiệu quả  đúng mục đích của việc  hỗ trợ  thực hiện Chương trình GDMN; được chuẩn bị tốt tâm thế để vào lớp 1;
- 100% CBQL, GVMN biết khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet (E-Learning); 100% CBQL và 95 % GV trở lên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục;
- 100% CBQL,GVMN: hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch; được đánh giá chuẩn nghề nghiệp sát đúng thực chất;
- Vườn rau thường xuyên được chăm sóc và rau xanh thay đổi theo mùa. Vườn cổ tích, Khu vui chơi phát triển vận động được sử dụng thường xuyên và hiệu quả. Góc tuyền tuyền các nội dung về GDMN cho các bậc bậc cha mẹ;
-  Tiếp tục duy trì, giữ vững đạt chuẩn PCGDMN TENT;
- Thực hiện tốt  việc xây dựng, sử dụng MTGD LTLTT và tham gia dự thi cấp huyện.  Hội thi " Cô duyên dáng - bé khỏe ngoan"
- Thực hiện tự đánh giá đúng thực chất, đúng tiến độ, tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng NDCSGD.
- Thực hiện tốt công tác 3 công khai và thu chi tài chính.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực cho giáo dục, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
- Chỉ tiêu phấn đấu
+ Trường đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.
+ Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc
+ Công đoàn vững mạnh tiêu biểu
+ 5 CSTĐ
+ 8 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 15 giáo viên giỏi trường
+ 23 lao động tiên tiến
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường mầm non Trường Sơn trong quá trình thực hiện có những điều chỉnh cho phù hợp với nhiện vụ ./.
 
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-  Phòng GD-ĐT;
- Các HP,tổ CM;
-  Lưu VP.
 
                                                                                           Trần Thị Hồng Oanh
 
 
 
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2017– 2018
 
  Tháng 8:
- Vệ sinh phong quang trường lớp. Chuẩn bị CSVC, đồ chơi trang thiết bị.    
- Tổ chức Cho CNGV tham gia học chính tri và tiếp thu chuyên đề hè 2017
- Tựu trường ngày 25/8/2017
- Tổ chức tập văn nghệ cô và trẻ cho ngày khai giảng
  Tháng 9:
- Tổ chức khai giảng. ( 05/9)
-  Lập kế hoạch năm học
-  Hoàn thành kế hoạch BDTX cấp trường.
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
-  Tiến hành tổ chức họp phụ huynh đầu năm
-  Điều tra chính xác độ tuổi, huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ. Làm tốt công tác phổ cập;
-  Tổ chức chuyên đề chuyên môn, công tác BDTX, kiểm định chất lượng.
-  Cân đo lần 1. Khám sức khỏe cho cô nuôi và CBGV
-  Hoàn thành hồ sơ điều tra, tổng hợp các mẫu thống kê PCGDMN.
Tháng 10:
-  Khám sức khỏe lần 1, phân lọai trẻ khuyết tật
- Triển khai chuyên đề
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình " Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"           
- Kiểm tra hồ sơ bán trú.
- Kiểm tra hồ sơ BDTX các CB,GV
Tháng 11:
- Thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non  các độ tuổi.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20-11
- Hoàn thành các nội dung BDTX đã được phòng triển khai
Tháng 12:
- Tự kiểm tra chấm điểm công tác y tế các trường.
- Tự kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chuyên môn, các chuyên đề và công tác PCGDMN
- Cân đo lần 2.
-  Kiểm tra xây dựng môi trường trong và ngoài lớp
-  Thi  "Cô duyên dáng bé khỏe ngoan"
-  Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng trường MN
Tháng 1 :
-  Tập trung cho công tác Kiểm tra thi đua cụm kỳ I
 -  Sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.
-  Kiểm tra bếp ăn bán trú.
-  Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn giáo viên.
Tháng 2 và tháng 3
 -  Cân đo lần 3
 -  Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn giáo viên.
-  Chấm sáng kiến kinh nghiệm
- Xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm ( 2 tổ mỗi tổ 1 tiết)
  Tháng 4 :
- Tự kiểm tra PCGDMNCTENT.
- Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên MN và Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
- Tự kiểm tra, đánh giá  trường học thân thiện, trường học an toàn
  Tháng 5 :
- Kiểm tra thi đua cụm cuối năm
- Báo cáo số liệu phổ cập GDMN năm 2017 - 2018. Bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học, hoàn thiện việc xét các danh hiệu thi đua.
- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng GD
- Hoàn thiện kết quả đánh giá chuẩn HT, HP, GV nạp phòng.
                                                    
 

Tác giả bài viết: BGH Trường mầm non Trường Sơn

Nguồn tin: Trường mầm non Trường Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay198
  • Tháng hiện tại7,342
  • Tổng lượt truy cập955,830
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây