Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Thứ sáu - 13/10/2017 09:09
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN TRƯỜNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  28 /KH-TrMN

                 Trường Sơn, ngày 08  tháng 10 năm 2017
 
KẾ  HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 - 2018
 
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ:
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng;
Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Công văn số 1513/SGDĐT-TTr ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng về bậc học mầm non;
Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT Đức Thọ số 267/KH-GDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017;
Căn cứ văn bản số 279/PGDĐT-TTr  ngày 05  tháng  10  năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đức Thọ về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2017-2018;
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt, trường Mầm non Trường Sơn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 - 2018, gồm các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
Tổ chức kiểm tra các hoạt động trong nhà trường, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã xây dựng của các tổ chức, cá nhân. Qua kiểm phát ưu điểm, phát hiện những tồn tại, yếu kém kịp thời khắc phục góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục chung của toàn ngành.
2. Yêu cầu
Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV, NV; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn trường; kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp. Kiểm tra việc thực hiện Đề án phổ cập và củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, triển khai chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động khác trong nhà trường theo quan điểm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua...; kiểm tra việc thực hiện công khai hóa trường học theo Thông tư 09/2009/TT-BGĐT; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định.
III. CHỈ TIÊU
1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức và người lao động.
Kiểm tra hàng tháng, học kỳ, năm học tùy vào nhiệm vụ cụ thể đã được phân công. Cụ thể Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên trong năm học 2017-2018 như sau:
Kiểm tra toàn diện Kiểm tra chuyên đề
TS Giáo viên Kế hoạch kiểm tra Tỷ lệ % TS
giáo viên
Kế hoạch kiểm tra Tỷ lệ %
18 7 38,8 18 18 100
 Danh sách giáo viên kiểm tra toàn diện năm học 2016-2017
TT Họ và tên Nhóm, Lớp Tổ Ghi chú
1 Dương Ngọc Thùy Lớp 5 tuổi C 1  
2  Trần Thị Thanh Mận Lớp 4 tuổi C 2  
3  Nguyễn Thị Thủy Lớp 5 tuổi A 1  
4  Võ Anh Đức Lớp 3 tuổi A 2  
5  Phạm Thị Thêm Lớp 5 tuổi A 1  
6 Đoàn Thị Kim Oanh Lớp 3 tuổi B 2  
7 Nguyễn Thị Thu Hiền Lớp 5 tuổi C 1  
Danh sách này có 7 người
2. Kiểm tra hoạt đông của các tổ chuyên môn, tổ hành chính.
Ít nhất 3 lần/ năm
3. Kiểm tra công tác bán trú
2 lần/tháng
4. Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục
Kiểm tra 3 lần/ năm
IV. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động :
+ Kiểm tra công tác tuyển sinh trẻ
+ Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
+ Phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống
+ Kết quả công tác được giao
Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nội dung bài, môi trường giáo dục được xây dựng sáng tạo, công tác đánh giá trẻ theo bộ chuẩn đối với trẻ 5 tuổi, cuối chủ đề đối với 3,4 tuổi, cuối giai đoạn đối với trẻ nhà trẻ.
+ Công tác xây dựng kế hoạch tự học tự bồi dưỡng
- Kiểm tra hoạt động phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của viên chức và người lao động. Nội dung kiểm tra:
+ Việc thực hiện nhiệm vụ năm học
+ Cơ cấu số lượng, chất lượng  đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đảm bảo theo quy định; bố trí, sử dụng.
+ Các điều kiện về cơ sở vật chất kỷ thuật, bố trí sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất.
+ Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, biên chế lớp học theo quy định của điều lệ trường mầm non.
+ Hoạt động và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ.
2. Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ hành chính
- Kiểm tra hoạt động của tổ trưởng. Nội dung kiểm tra bao gồm:
+ Chức năng nhiệm vụ, quản lý các hoạt động trong tổ, phát huy vai trò trách nhiệm cốt cán trong nhà trường.
+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý.
+ Kiểm tra chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của tổ chuyên môn.
+ Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của tổ chuyên môn.
+ Kiểm tra việc chỉ đạo phong trào thi đua của tổ
+ Kiểm tra việc phát động tạo môi trường và sử dụng môi trường giáo dục sáng tạo cho trẻ trải nghiệm
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học
+ Kiểm tra việc mua sắm; xây dựng, bổ sung sơ sở vật chất trang thiết bị; kiểm tra việc khai thác, sử dụng và bảo quản các loại cơ sở vật chất trang thiết bị.
- Kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán
+ Kế hoạch xây dựng và tạo nguồn ngân sách của trường.
Các khoản thu- chi của nhà trường ( thu ngân sách và các khoản thu- chi khác).
+ Các quan hệ thanh toán.
+ Quản lý và sử dụng các khoản vốn bằng tiền mặt.
+ Việc quyết toán thu chi tài chính so với các nội dung đã duyệt trong bản kế hoạch.
+ Việc quản lý và sử dụng tài sản cố định; vật liệu dụng cụ rẻ tiền mau hỏng các nhóm lớp.
+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Kế toán chấp hành các chế độ, nguyên tắc tài chính.
- Kiểm tra hoạt động văn thư, hành chính.
+ Việc soạn thảo, lưu trữ công văn đi, công văn đến.
+ Quản lý và sử dụng con dấu nghiêm túc.
+ Việc quản lý hồ sơ, sổ sách hành chính.
+ Việc công khai hóa thủ tục hành chính.
3. Kiểm tra công tác bán trú
- Cơ sở vật chất phục vụ bán trú đầy đủ về số lượng, chất lượng.
- Hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc.
- Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
4. Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục
- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần của nhà trường và các bộ phận).
- Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ.
- Việc quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;
- Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với địa phương và các đoàn thể;
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học;
Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.
- Việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học: Xây dựng, mua sắm.
Việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước với cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên và học sinh.
- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.
- Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.
- Việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.
- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
V. DANH SÁCH PHÂN CHIA CÁC TIỂU BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
TT Họ và tên CHỨC VỤ
Trong đơn vị Ban Trong tiểu ban
1 Bùi Thị Hoài Việt Phó Hiệu trưởng Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ   Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Thúy Nga  GV-TPCM tổ 1 Thành viên
3 Phạm Thị Thêm Giáo viên Thành viên
4 Dương Ngọc Thùy  GV – TTCM tổ 1 Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản Trưởng tiểu ban
5 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Thành viên
6 Chu Thị Phương Nhi Kế toán Thành viên
7 Trần Thị Hằng TB TTND-TTCM tổ 2 Tiểu ban kiểm tra công tác CS nuôi dưỡng, y tế  Trưởng tiểu ban
8 Thái Thị Thêm Cán bộ y tế Thành viên
9 Trần Ngọc Hà Giáo viên Thành viên
10 Phạm Thị Hồng Lĩnh P.HT-CTCĐ Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn. Trưởng Tiểu ban
11 Trần Thị Thanh Mận Bí thư ĐTN Thành viên
12 Đặng Thị Hồng Mến Giáo viên Thành viên
VI. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN  CỤ THỂ
Thời gian Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra Tiểu ban kiểm tra
 
Tháng 09
+10/2017
 


 
Kiểm tra công tác tuyển sinh PHT- Phụ trách phổ cập, tuyển sinh Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ  
Kiểm tra thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên
 
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra công tác cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ  Y tế Tiểu ban kiểm tra công tác CS nuôi dưỡng, y tế 
Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản của người đứng đầu Hiệu trưởng Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ  
Kiểm tra Các khoản thu đầu năm Kế toán, thủ quĩ, giáo viên phụ trách các lớp Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản
 
Kiểm tra toàn diện Dương Ngọc Thùy
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra công tác bán trú PHT- phụ tách nuôi Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Giáo viên (Cô Thùy, Thúy Nga) Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra nhà bếp Nhân viên nuôi dưỡng Tiểu ban kiểm tra công tác      C  CS nuôi dưỡng, y tế
 

Tháng 11/2017
Kiểm tra Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ CM Tổ trưởng chuyên môn
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra Hồ sơ giáo viên Giáo viên (18 GV)
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra Hồ sơ đoàn TN, công tác XD “Trường học thân thiện…” và các phong trào thi đua khác BCHĐoàn thanh niên;
BCH Công đoàn
Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ
 
Kiểm tra công tác bán trú PHT- phụ tách nuôi Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Giáo viên (Cô Thủy, Hằng, Hiền, Hà, Ánh) Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra toàn diện Cô Nguyễn Thị Thủy Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra chuyên đề dạy học lấy trẻ làm trung tâm 10 nhóm lớp
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra nhà bếp Nhân viên nuôi dưỡng Tiểu ban kiểm tra công tác       CS nuôi dưỡng, y tế

Tháng 12/2017
Kiểm tra toàn diện Cô Trần Thị Thanh Mận  Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra hồ sơ trẻ 10 nhóm lớp
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra công tác khám cân đo cho trẻ Y tê và giáo viên các lớp Tiểu ban kiểm tra công tác      CS nuôi dưỡng, y tế
Kiểm tra công tác bán trú PHT phụ trách bán trú Tiểu ban kiểm tra công tác      C  CS nuôi dưỡng, y tế
 

Tháng 1/2018
Kiểm tra tài chính, tài sản TQ, KT, các lớp Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản
 
Kiểm tra Hồ sơ bán trú
PHT- Phụ trách nuôi dưỡng Tiểu ban kiểm tra công tác      C  CS nuôi dưỡng, y tế
Kiểm tra Hoạt động tổ CM, hồ sơ tổ CM  
Tổ trưởng
 Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
Kiểm tra toàn diện cô Võ Anh Đức
Cô Phạm ThịThêm
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra chuyên đề VS cá nhân 10 nhóm lớp
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra hoạt động sư phạm Giáo viên (cô Đức, cô Thêm) Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
Tháng 2/2018 Kiểm tra công tác lãnh đạo của người đứng đầu Hiệu trưởng Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên   Giáo viên (cô Hằng, Duyên) Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
Kiểm tra chuyên đề phát triển vậnđộng 10 nhóm lớp
 
Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra nhà bếp Nhân viên nuôi dưỡng Tiểu ban kiểm tra công tác      CS nuôi dưỡng, y tế
 

Tháng 3/2018
Kiểm tra công tác bán trú PHT phụ trách bán trú Tiểu ban kiểm tra công tác      C  CS nuôi dưỡng, y tế
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên   Giáo viên (cô K.Oanh, Mến) Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
Kiểm tra toàn diện Đoàn Thị Kim Oanh Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra Hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm và chuyên đề GV có SKKN hoặc chuyên đề Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn

Tháng 4/2018
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên   Giáo viên (cô Hiền, Thúy Nga, Dung, Hà) Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra Hồ sơ trẻ GVCN Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ
Kiểm tra toàn diện Nguyễn Thị Thu Hiền Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn.
Kiểm tra nhà bếp Nhân viên nuôi dưỡng Tiểu ban kiểm tra công tác      CS nuôi dưỡng, y tế
Kiểm tra đánh giá trẻ theo bộ chuẩn GVPT 5 tuổi Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
 

Tháng 5/2018
Kiểm tra Hoạt động tổ CM, hồ sơ tổ CM  
Tổ trưởng
 Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
Kiểm tra công tác bán trú PHT phụ trách bán trú Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản
Kiểm tra việc thực hiện CT Giáo viên  Tiểu ban kiểm tra thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của hiệu trưởng Hiệu trưởng Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ
Kiểm tra tài chính TQ, KT, Các lớp Tiểu ban kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản
Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua Công đoàn, Đoàn thanh niên Tiểu ban KT công tác tuyển sinh, PCGD và các PTTĐ
 VII. GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động kiểm tra nội bộ trường học theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, chuyển trọng tâm từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Trong đó tập trung kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; việc thực hiện các quy định của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục; việc triển khai các chủ trương đối mới của ngành; những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận (thực hiện quy chế chuyên môn, thu chi tài chính, sử dụng sổ sách, tuyển sinh đầu cấp,...)
2. Tuyên truyền, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh, kế hoạch 224/KH-PGDĐT và văn bản vi phạm pháp luật có liên quan.
3. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ về công tác kiểm tra nội bộ trường học, giải quyết khiếu nại - tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng nòng cốt trong nhà trường, tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác kiểm tra thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực giáo dục, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; các nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn; kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân.
4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo định hướng đổi mới, gắn với các yêu cầu trong công tác quản lý và chất lượng các hoạt động của nhà trường; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo tính thiết thực và tính hiệu quả, có tác dụng tích cực  thúc đẩy các hoạt động của nhà trường phát triển đi lên.
5. Kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ đồng thời có biện pháp xử lí nghiêm những tổ chức, cá nhân có những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị và lịch thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017 – 2018 ban hành quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ phù hợp với đặc điểm của đơn vị trên cơ sở kế họach chung của tòan Ngành.
2. Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với tổ chức công đoàn có biện pháp củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ họat động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra, tạo đều kiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, bảo đảm mọi hoạt động dưới sự điều hành của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
3. Chế độ thông tin, báo cáo về Phòng Giáo dục - Đào:
+ Báo cáo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trước ngày 10/10/2017;
+ Báo cáo sơ kết kiểm tra nội bộ trường học học kỳ I trước  ngày 08/01/2018;
+ Báo cáo tổng kết kiểm tra nội bộ trường học năm học trước ngày 31/05/2018.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017 – 2018 các tổ chuyên môn, thành viên trong BKTNB căn cứ nhiệm vụ kiểm tra, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của đơn vị đến tận từng CB, GV, NV của nhà trường.
Ban thanh tra nhân dân bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt chức năng giám sát của mình, bảo đảm mọi hoạt động dưới sự điều hành của BCH Công đoàn.
Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 của nhà trường trước ngày 31.5.2018./.
 
Nơi nhận:
- Thanh tra Phòng;
- Thành viên,BKTNB;
- Lưu VT
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Thị Hồng Oanh
 
                                                                                   
 

Tác giả bài viết: BGH Trường mầm non Trường Sơn

Nguồn tin: Trường mầm non Trường Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay307
  • Tháng hiện tại7,451
  • Tổng lượt truy cập955,939
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây