Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

Số kí hiệu THÔNG TƯ Số: 27/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Mạnh Hùng

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 27/2016/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ);
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Phạm Mạnh Hùng
Tên nhóm hồ sơ, tài liệu Thời hạn bảo quản
I. TÀI LIỆU CHUNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
Tập văn bản quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục và đào tạo gửi chung đến các cơ quan, đơn vị (hồ sơ nguyên tắc) Theo hiệu lực văn bản
Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm Vĩnh viễn
Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm về giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
Hồ sơ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
Hồ sơ xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
Hồ sơ xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về giáo dục và đào tạo Vĩnh viễn
Kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học Vĩnh viễn
Kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học; báo cáo tổng kết năm học, khóa học và bản lưu các báo cáo liên quan đến đào tạo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Vĩnh viễn
Báo cáo đánh giá, tổng hợp giáo dục các cấp học cả nước qua từng thời kỳ và năm học Vĩnh viễn
Số liệu thống kê giáo dục hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn
Hồ sơ hội nghị, hội thảo giáo dục đào tạo  
- Hội nghị tổng kết Vĩnh viễn
- Hội nghị sơ kết 10 năm
- Hội thảo khoa học 10 năm
- Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu 10 năm
- Hội nghị giao ban vùng 10 năm
Hồ sơ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 10 năm
Hồ sơ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 10 năm
Hồ sơ tổ chức triển lãm giáo dục và đào tạo 10 năm
Hồ sơ kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo 20 năm
Hồ sơ thanh tra các hoạt động giáo dục và đào tạo  
- Vụ việc nghiêm trọng Vĩnh viễn
- Vụ việc khác 20 năm
Công văn trao đổi về giáo dục và đào tạo 10 năm
II. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON  
1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục cấp học mầm non  
Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ Vĩnh viễn
Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, công lập Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 20 năm
Hồ sơ thành lập hội đồng trường mầm non công lập 20 năm
Hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 20 năm
Hồ sơ đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp 20 năm
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục mầm non Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục mầm non 20 năm
Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 10 năm
2. Hồ sơ phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non  
Hồ sơ quản lý trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
Hồ sơ quản lý bán trú của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
Hồ sơ quản lý chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non 5 năm
III. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG  
1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục cấp học phổ thông  
Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục phổ thông Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia 20 năm
Hồ sơ công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 20 năm
Hồ sơ thành lập hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập 20 năm
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục phổ thông Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn sách giáo khoa phổ thông Vĩnh viễn
Hồ sơ thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa phổ thông Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục phổ thông 20 năm
Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở 10 năm
Hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm 5 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực
2. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường tiểu học, lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học  
Sổ đăng bộ Vĩnh viễn
Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học 20 năm
Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác của trường 10 năm
Sổ khen thưởng, kỷ luật 10 năm
Học bạ học sinh Trả học sinh khi ra trường, chuyển trường
Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật Bàn giao cho cơ sở giáo dục mới khi học sinh chuyển trường, cấp học
Sổ phổ cập giáo dục tiểu học 5 năm
Sổ chủ nhiệm Hết khóa
Sổ công tác Đội Hết khóa
3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt  
Sổ đăng bộ Vĩnh viễn
Sổ gọi tên và ghi điểm Vĩnh viễn
Sổ nghị quyết của trường và nghị quyết của hội đồng trường 10 năm
Hồ sơ thi đua 10 năm
Học bạ học sinh Trả học sinh khi ra trường, chuyển trường
Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật Bàn giao cho cơ sở giáo dục mới khi học sinh chuyển trường, cấp học
Sổ phổ cập giáo dục 5 năm
Sổ ghi đầu bài 5 năm
Sổ chủ nhiệm Hết khóa
4. Tài liệu về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp  
Hồ sơ tuyển sinh cấp tiểu học Hết khóa
Hồ sơ tuyển sinh trung học cơ sở Hết khóa
Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở  
- Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Các tài liệu khác có liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp 2 năm
Tài liệu về tuyển sinh trung học phổ thông  
- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
- Bài thi Hết khóa
- Các tài liệu khác có liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông  
- Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, Bảng ghi điểm thi, Các loại thống kê số liệu Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
- Bài thi 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến thi và xét công nhận tốt nghiệp 2 năm
5. Tài liệu về thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học  
Tài liệu về thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông  
- Danh sách thí sinh đoạt giải Vĩnh viễn
- Danh sách học sinh là thành viên các đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực Vĩnh viễn
- Biên bản xét duyệt kết quả thi và xếp giải Vĩnh viễn
- Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi) Vĩnh viễn
- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Vĩnh viễn
- Đề thi và hướng dẫn chấm thi đã sử dụng 5 năm
- Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
- Bài thi 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi 2 năm
Hồ sơ các đoàn cán bộ, học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực 10 năm
Hồ sơ thi nghề phổ thông  
- Bảng ghi tên thí sinh và kết quả thi 10 năm
- Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
- Bài thi lý thuyết 2 năm
- Tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi 2 năm
Hồ sơ cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học  
- Danh sách dự án, thí sinh đoạt giải Vĩnh viễn
- Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi) Vĩnh viễn
- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Vĩnh viễn
- Dự án dự thi: Báo cáo tóm tắt, Báo cáo kết quả nghiên cứu  
+ Đoạt giải cấp quốc gia Vĩnh viễn
+ Đoạt giải cấp trường, tỉnh, huyện 10 năm
- Các liệu khác liên quan đến cuộc thi 2 năm
IV. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  
1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên và các hoạt động giáo dục thường xuyên  
Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
Hồ sơ xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên 10 năm
Hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Vĩnh viễn
Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Vĩnh viễn
Hồ sơ đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 10 năm
Hồ sơ cấp phép hoạt động hoặc xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 5 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt các giáo trình, học liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên 20 năm
Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn xóa mù chữ 10 năm
2. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên  
Sổ đăng bộ Vĩnh viễn
Sổ gọi tên và ghi điểm Vĩnh viễn
Sổ nghị quyết của trung tâm 10 năm
Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động của trung tâm 10 năm
Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn 10 năm
Sổ thi đua 10 năm
Học bạ học viên Trả học viên khi ra trường, chuyển trường
Sổ ghi đầu bài 5 năm
Sổ chủ nhiệm Hết khóa
3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động của các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ  
Học bạ học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ Trả học viên khi hoàn thành chương trình
Sổ điểm 10 năm
Danh sách học viên được xác nhận biết chữ và học viên được xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 20 năm
V. TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ; NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
1. Tài liệu về đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm  
Hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với phân hiệu của trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Hồ sơ thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm 20 năm
Hồ sơ công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận trường cao đẳng sư phạm đạt chuẩn quốc gia 20 năm
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng,      tài liệu hướng dẫn giảng dạy trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm 20 năm
Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng sư phạm Vĩnh viễn
Tài liệu về tuyển sinh trung cấp sư phạm  
- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
- Bài thi Hết khóa
- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
Tài liệu về tuyển sinh cao đẳng sư phạm  
- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
- Hồ sơ xây dựng phương án đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Vĩnh viễn
- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
- Bài thi tuyển sinh của thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Hết khóa
- Bài thi của các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển Hết khóa
- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
Văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học hoặc phân lớp Vĩnh viễn
Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về thi hết học phần  
- Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
- Bài thi hết học phần Hết khóa
- Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần Hết khóa
Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài) 5 năm sau tốt nghiệp
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm  
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Bài thi 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến thi tốt nghiệp 2 năm
Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng sư phạm  
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Các đồ án, khóa luận tốt nghiệp  
+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên 20 năm
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
- Bài thi 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến thi, xét tốt nghiệp 2 năm
2. Tài liệu về đào tạo đại học  
Hồ sơ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Vĩnh viễn
Hồ sơ thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường đại học công lập 20 năm
Hồ sơ thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 20 năm
Hồ sơ phân tầng cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận xếp hạng đối với cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia 20 năm
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng,      tài liệu hướng dẫn giảng dạy trình độ đại học 20 năm
Hồ sơ cho phép mở hoặc đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo đại học với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép đào tạo liên thông lên trình độ đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép đào tạo từ xa Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép đào tạo văn bằng đại học thứ hai Vĩnh viễn
Tài liệu về tuyển sinh đại học  
- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
- Hồ sơ xây dựng phương án đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Vĩnh viễn
- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hết khóa
- Bài thi tuyển sinh của thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Hết khóa
- Bài thi của các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển Hết khóa
- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh Hết khóa
Văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học hoặc phân lớp Vĩnh viễn
Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về thi hết học phần  
- Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
- Bài thi hết học phần Hết khóa
- Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần Hết khóa
Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài) 5 năm sau tốt nghiệp
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp đại học  
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học; Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Các đồ án, khóa luận tốt nghiệp  
+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên 20 năm
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
- Bài thi 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến thi, xét tốt nghiệp 2 năm
3. Tài liệu về đào tạo thạc sĩ  
Hồ sơ cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành thạc sĩ Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với cơ sở giáo dục trong nước Vĩnh viễn
Tài liệu về tuyển sinh thạc sĩ  
- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển 5 năm sau tốt nghiệp
- Bài thi 5 năm sau tốt nghiệp
- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh 5 năm sau tốt nghiệp
Quyết định công nhận học viên cao học Vĩnh viễn
Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu thi hết học phần  
- Hồ sơ xét duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
- Bài thi 5 năm sau tốt nghiệp
- Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần 5 năm sau tốt nghiệp
Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
Sổ theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên 5 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ  
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;      Danh sách tốt nghiệp Vĩnh viễn
- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ Vĩnh viễn
- Hồ sơ đánh giá luận văn thạc sĩ 30 năm
- Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết quả thẩm định luận văn thạc sĩ trong trường hợp có đơn tố cáo 30 năm
- Luận văn thạc sĩ  
+ Được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên 30 năm
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
- Tài liệu khác có liên quan đến xét tốt nghiệp 5 năm
4. Tài liệu về đào tạo tiến sĩ  
Hồ sơ cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành tiến sĩ Vĩnh viễn
Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ với cơ sở    giáo dục trong nước Vĩnh viễn
Tài liệu về tuyển sinh tiến sĩ  
- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Vĩnh viễn
- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển 5 năm sau tốt nghiệp
- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh 5 năm sau tốt nghiệp
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh, hướng nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu, chuyên ngành, người hướng dẫn và thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh Vĩnh viễn
Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học Vĩnh viễn
Hồ sơ giảng dạy của giáo viên 5 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về thi hết học phần  
- Hồ sơ xét duyệt kết quả thi hết học phần 10 năm sau tốt nghiệp
- Bài thi 5 năm sau tốt nghiệp
- Tài liệu khác liên quan đến thi hết học phần 5 năm sau tốt nghiệp
Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần 10 năm sau tốt nghiệp
Sổ theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên 5 năm sau tốt nghiệp
Báo cáo chuyên đề, tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh 5 năm sau tốt nghiệp
Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ  
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ;       Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ Vĩnh viễn
- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ Vĩnh viễn
- Hồ sơ đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Vĩnh viễn
- Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường hoặc viện Vĩnh viễn
- Hồ sơ về việc lấy ý kiến phản biện độc lập đối với luận án tiến sĩ Vĩnh viễn
- Hồ sơ đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường hoặc viện Vĩnh viễn
- Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết quả thẩm định luận án tiến sĩ Vĩnh viễn
- Luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án tiến sĩ  
+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên Vĩnh viễn
+ Không đạt yêu cầu 5 năm
- Tài liệu khác có liên quan đến xét tốt nghiệp 5 năm
5. Tài liệu về nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên  
Hồ sơ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp khoa/bộ môn 5 năm
Hồ sơ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dự xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 10 năm
Hồ sơ đánh giá đề tài xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học Vĩnh viễn
Hồ sơ chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên  
- Cấp Nhà nước Vĩnh viễn
- Cấp bộ, ngành Vĩnh viễn
- Cấp cơ sở 20 năm
VI. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  
Hồ sơ biên soạn, thẩm định chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung môn giáo dục quốc phòng và an ninh để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh viễn
Hồ sơ thẩm định, sản xuất thiết bị dạy học môn giáo dục    quốc phòng và an ninh 20 năm
Hồ sơ quản lý, sử dụng thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh 10 năm
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng,      tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục quốc phòng và an ninh 10 năm
Hồ sơ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trung học  
- Danh sách thí sinh đoạt giải 10 năm
- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký dự thi 1 năm
- Bài thi 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến hội thao 2 năm
VII. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC DÂN TỘC  
Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình dạy học tiếng dân tộc thiểu số Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng dân tộc thiểu số Vĩnh viễn
Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng,      tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục dân tộc 20 năm
Hồ sơ chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh viễn
Hồ sơ tuyển sinh, bồi dưỡng học sinh hệ dự bị đại học trong các trường dự bị đại học 10 năm
Hồ sơ xét chọn và phân bổ học sinh hệ dự bị đại học vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 20 năm
Hồ sơ xét duyệt học sinh nội trú ở trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh bán trú ở trường phổ thông dân tộc bán trú 10 năm
Hồ sơ giáo dục học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú,    phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam 5 năm
Hồ sơ giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 5 năm
Hồ sơ giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 5 năm
Hồ sơ tổ chức công tác nội trú, bán trú cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 5 năm
Hồ sơ theo dõi, thống kê số lượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học đã tốt nghiệp hằng năm tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc trở về địa phương tham gia công tác, lao động sản xuất 5 năm
VIII. TÀI LIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
Danh sách các tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế được Việt Nam công nhận 20 năm
Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể, đổi tên, cấp, cấp lại giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Vĩnh viễn
Hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Vĩnh viễn
Hồ sơ đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục  
- Danh sách cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký tham dự khóa đào tạo kiểm định viên 2 năm
- Bài thi, kiểm tra 1 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm định viên 5 năm
Hồ sơ tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 20 năm
- Danh sách tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên Vĩnh viễn
- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn 5 năm
- Bài thi tuyển chọn kiểm định viên 2 năm
- Các tài liệu khác có liên quan đến tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên 5 năm
Hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo 20 năm
IX. TÀI LIỆU VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ  
Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Vĩnh viễn
Hồ sơ cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Vĩnh viễn
Hồ sơ cấp phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
Sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học   phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Vĩnh viễn
Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc Vĩnh viễn
Sổ gốc cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Vĩnh viễn
Sổ cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng,    đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp Vĩnh viễn
Hồ sơ công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Vĩnh viễn
X. TÀI LIỆU VỀ HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC  
Hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên 10 năm
Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay169
  • Tháng hiện tại7,901
  • Tổng lượt truy cập472,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây